สรุปข้อมูลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ปี 2552
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน และครูตามกลุ่มโรงเรียนและสังกัด
                 
ที่ ชื่อกลุ่มโรงเรียน จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู
เอกชน สพฐ. รวม เอกชน สพฐ. รวม เอกชน สพฐ. รวม
3 เมืองกาฬสินธุ์ 1 3 15 18         735      3,345      4,080           36         221         257
4 เมืองกาฬสินธุ์ 2 3 14 17      3,205      1,761      4,966         133         133         266
5 เมืองกาฬสินธุ์ 3 2 13 15         188      2,901      3,089              7         180         187
6 เมืองกาฬสินธุ์ 4  - 14 14            -        2,282      2,282            -           158         158
7 เมืองกาฬสินธุ์ 5  - 13 13            -        1,608      1,608            -           115         115
1 กมลาไสย 1 3 19 22         766      2,956      3,722           29         203         232
2 เมืองฟ้าแดดสูงยาง  - 18 1        3,138      3,138            -           226         226
8 สหัสขันธ์ก้าวหน้า 2 19 21         199      2,177      2,376           11         165         176
9 โนนนาทอง  - 17 17            -        1,721      1,721            -           133         133
12 ร่องคำ 2 9 11         670      1,485      2,155           23         106         129
11 ดอนจาน  - 16 16            -        2,603      2,603            -           154         154
10 สามชัย  - 21 21            -        2,871      2,871            -           187         187
13 ช่วงชั้นที่  4  - 19 19            -     20,939   20,939            -           943         943
   รวม 15 207 205      5,763   49,787   55,550         239      2,924      3,163