กลุ่มโรงเรียนสามชัย
วิทยฐานะ รวม   ระดับการศึกษา รวม   ระดับชั้นที่สอน รวม   จำนวนห้อง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
ที่ รหัสOBEC รหัสSMIS รหัสGPA โรงเรียน ตำบล อำเภอ รหัสไปรณีย์ ผอ.โรงเรียน Tel.ผอ.ร.ร. Tel.ร.ร. ระดับชั้นที่เปิดสอน ประเภท สังกัด กลุ่ม นักเรียน นักเรียน  3 ขนาด 7 ขนาด ข้อมูลครู คอมเพื่อ คอมเพื่อ รวมคอม ได้รับจัดสรรคอมรูปแบบ ไฟฟ้า ประปา จำวนครูทั้งหมด จำนวนครู ไม่มี ชก. ชก.พ. ชช. ชช.พ.       ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก       ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ไม่ได้สอน       ปฏิบัติการ เพื่อเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ                    
ชั้นต่ำสุด ชั้นสูงสุด เครือข่าย (16พ.ค.52) (10มิ.ย.2552) โรงเรียน โรงเรียน ชาย หญิง รวม การเรียน การบริหาร ทั้งสิ้น CC CL5 CL10 CL15 CL20 CL25 มี ไม่มี มี ไม่มี ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครูผู้สอน 4 4 3 10 1 0 0 0 0 0 8 14 22 0 2 8 11 0 1 0 0 8 14 22 0 2 3 10 4 2 0 0 1 0 8 14 22 2 0 48 0 0 0 5 0 7 0 60 38 22 0 0 1 0 0 1
1 030533 46010158 46106133 คำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย 46180 นายคำเมือง  แถลงศรี 081-9643682 - อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยใต้ 118                  123 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 2 1 3               - - 1 0 8 9 1 4 7 11 1 2 0 0 0 0 9 17 26 0 0 6 16 3 1 0 0 9 17 26 0 3 3 11 4 3 0 0 2 0 9 17 26 1 2 44 0 2 0 0 0 4 2 50 50 2 1 0 1 0 0 1
2 030532 46010157 46106182 ท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย 46140 นายสุรศักดิ์   ปะกิลาพัง 081-8721868 043-890019 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) สามชัยใต้ 181                  201 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3 7 9 16 4 2 6                 1 0 13 14 2 2 4 2 3 1 0 0 0 0 9 5 14 0 0 7 5 2 0 0 0 9 5 14 0 2 3 2 5 1 0 0 1 0 9 5 14 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5 5 0 0 0 1 0 0 1
3 030534 46010159 46106236 บ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย 46180 นายจันทร์เพ็ง  โชยจอหอ 083-3339263 - ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยใต้ 5                       5 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 1 1 2               - - 1 0 1 2 0 2 4 7 2 1 0 0 0 0 6 10 16 0 0 4 9 2 1 0 0 6 10 16 0 2 3 5 2 3 0 0 1 0 6 10 16 1 1 0 0 5 0 2 0 0 1 7 8 0 0 0 1 0 0 1
4 030542 46010162 46106157 โคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย 46180 นายอุทัย  ภูเต้าสูง 081-7265097 - อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยเหนือ 63                    63 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 10 1 11                 1 0 4 5 0 0 2 2 1 4 0 0 0 0 3 6 9 0 0 3 4 0 1 0 1 3 6 9 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 1
5 030544 46010164 46106212 บ้านท่างาม สำราญ สามชัย 46180 นายเกียรติ  เฉยฉิว 087-2214869 043-890023 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยเหนือ 85                    88 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 5 1 6               1 0 8 9 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 1 6 7 0 1 1 4 0 1 0 0 1 6 7 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1
6 030547 46010165 46106224 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย 46180 นายเกียรติ  เฉยฉิว 087-2214869 043-890023 ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม)(สาขา) สามชัยเหนือ 28                    30 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 1 0 1               - - 0 0 1 1 0 0 4 3 2 2 0 0 0 0 6 5 11 0 0 5 5 1 0 0 0 6 5 11 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 6 5 11 1 0 0 0 8 0 2 0 0 0 10 8 2 0 0 1 0 0 1
7 030539 46010160 46106248 บ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 46180 นายสงวน  ราวะรินทร์ 081-0489261 043-890021 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยเหนือ 80                    78 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 5 2 7                 1 0 5 6 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 3 4 7 0 0 2 4 1 0 0 0 3 4 7 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 3 4 7 0 0 0 1 8 0 0 0 3 1 11 10 1 0 0 1 0 0 1
8 030541 46010161 46106261 บ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย 46180 นายบรรยง  ยี่สารพัฒน์ 081-8723790 043-181075 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) สามชัยเหนือ 541                  543 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5     0 43 2 45               1 1 24 26 0 1 3 2 3 2 0 0 0 0 6 5 11 0 0 5 4 1 1 0 0 6 5 11 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 6 5 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1
9 030543 46010163 46106303 หนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 46180 นายพุธ  คำแสงทอง 086-2221803 043-890022 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยเหนือ 85                    85 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 8 1 9                 1 0 5 6 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 2 1 1 0 0 1 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 2 2 1 0 0 0 1 0
10 030529 46010172 46106110 เขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย 46180 นายเสริมศักดิ์  ชุ่มเรืองศรี 043-890027 043-890027 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยใต้ 31                    31 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 3 1 4 2 2 4               1 0 2 3
11 030531 46010169 46106145 คำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย 46180 นายถนอมศักดิ์  ปรีจำรัส 089-2743865 043-890029 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยใต้ 42                    42 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 2 1 3                 1 0 3 4
12 030528 46010171 46106169 โคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย 46180 นายไสว  รินทราช 087-8676706 043-890026 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยใต้ 29                    26 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 2 3 5                 1 0 2 3
13 030545 46010167 46106170 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย 46180 นายสุดใจ    บุตรจำรวน 043-890028 043-890028 ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยใต้ 14                    14 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 1 0 1 0 1 1                 1 0 0 1
14 030530 46010168 46106194 บ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย 46180 นายสมใจ ภูศรีนวล 089-8401299 043-890270 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยใต้ 173                  171 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 8 1 9               1 0 9 10
15 030535 46010166 46106250 บ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 46180 นายวัฒนชัย  เขตนารี 089-5745740 043-818046 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) สามชัยใต้ 412                  410 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4     0 58 3 61               1 0 21 22
16 030527 46010170 46106315 หนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 46180 นายวิรัตน์  สารบุญเรือง 089-8432931 043-890025 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) สามชัยใต้ 179                  178 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2 6 10 16 10 2 12                 1 0 15 16
17 030538 46010175 46106121 ค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย 46180 นายประยุทธ  เพิ่มพูน 043-818259 043-818259 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยเหนือ 71                    66 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 4 2 6 5 1 6                 1 0 5 6
18 030540 46010176 46106200 บ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย 46180 นายแสงจันทร์  ม่วงจันทร์ 089-8071670 043-818057 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยเหนือ 28                    27 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 1 2 3                 1 0 4 5
19 030537 46010174 46106273 บ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย 46180 นายสุดโสม  เติมทานาม 086-8513340 043-818260 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยเหนือ 142                  142 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 8 2 10               1 0 9 10
20 030546 46010177 46106285 บ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย 46180 นายชัยณรงค์ โคตะนนท์ 086-2278850 043-890271 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) สามชัยเหนือ 212                  212 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3     0 0 2 2                 1 0 13 14
21 030536 46010173 46106297 สามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย 46180 นายสุรทิน  คาดีวี 086-2360620 043-818048 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) สามชัยเหนือ 336                  336 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4     0 6 1 7                 1 0 14 15
        รวม                                       2,871                -                  -                 21               22               43            181               32            213                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 20                 1            166             187                 3                 9               29               36               12               16                -                  -                  -                  -                 44               61            105                -                   1               33               53               11                 6                -                   1               44               61            105                 2               13               25               41               11                 7                -                  -                   6                -                 44               61            105                 3                 3               46                 1               30                 1                 9                -                   9                 5               94               91                 7                 2                 1                 7                -                   1                 8                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -