กลุ่มโรงเรียนช่วงชั้นที่ 4
ที่ รหัสOBEC รหัสSMIS รหัสGPA โรงเรียน ตำบล อำเภอ รหัสไปรณีย์ ผอ.โรงเรียน Tel.ผอ.ร.ร. Tel.ร.ร. ระดับชั้นที่เปิดสอน ประเภท สังกัด กลุ่ม นักเรียน นักเรียน  3 ขนาด 7 ขนาด ข้อมูลครู คอมเพื่อ คอมเพื่อ รวมคอม ได้รับจัดสรรคอมรูปแบบ ไฟฟ้า ประปา จำวนครูทั้งหมด จำนวนครู วิทยฐานะ รวม   ระดับการศึกษา รวม   ระดับชั้นที่สอน รวม   จำนวนห้อง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
ชั้นต่ำสุด ชั้นสูงสุด เครือข่าย (16พ.ค.52) (10มิ.ย.2552) โรงเรียน โรงเรียน ชาย หญิง รวม การเรียน การบริหาร ทั้งสิ้น CC CL5 CL10 CL15 CL20 CL25 มี ไม่มี มี ไม่มี ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครูผู้สอน ไม่มี ชก. ชก.พ. ชช. ชช.พ.       ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก       ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ไม่ได้สอน       ปฏิบัติการ เพื่อเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ                    
1 030591 46012004 46100441 กมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย 46000 นายกิตติพร  อินทะสีดา 081-8728549 043-899037 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 2443               2,346 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 6     0 282 23 305                 1 4 103 108                                                                                                                
2 030581 46012003 46100349 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายเสน่ห์   คำสมหมาย 081-7902147 043-811278 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 4405               4,515 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 7     0 190 40 230               1 4 183 188 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 7 0 0 3 3 1 0 0 0 4 3 7 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 4 3 7 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 4 4 0 0 0 1 0 0 1
3 030583 46012008 46100374 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายสมรรถชัย   ศิริกุล 081-9745664 043-815071 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 1558               1,542 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 6     0 138 35 173                 1 3 76 80 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 3 0 1 0 0 0 4 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1
4 030582 46012005 46100416 อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 46130 **   043-812523 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 3663               3,663 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 7     0 68 30 98               1 3 133 137 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 5 0 0 2 2 1 0 0 0 3 2 5 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 2 2 0 0 1 0 0 1
5 030584 46012009 46100404 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายวีระพจน์  ธรรมวงศา 081-3204119 043-813700 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 344                  349 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4     0 22 5 27               1 1 19 21 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 5 3 8 0 0 4 3 1 0 0 0 5 3 8 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 5 3 8 1 0 0 0 7 0 0 0 3 0 10 7 3 0 0 1 0 0 1
6 030594 46012010 46100453 โคกศรีเมือง ดงลิง กมลาไสย 46000 นายวิรัติ   โสไธสง 081-7393928 043-896399 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 323                  323 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4     0 20 10 30                 1 1 18 20 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 4 1 5 1 0 2 1 1 0 0 0 4 1 5 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 4 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1
7 030644 46012019 46100994 ดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน 46000 นายรังสฤษฎ์  ศรีปัญญา 081-9648564 043-120599 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 923                  946 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5     0 10 16 26               1 2 34 37 1 2 4 1 1 1 0 0 0 0 6 4 10 0 1 6 2 0 1 0 0 6 4 10 0 2 5 2 0 0 0 0 1 0 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1
8 030595 46012011 46100477 ธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย 46000 นายรัศมี รอบรู้ 084-4287274 043-830296 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 214                  214 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3     0 22 8 30             1 0 14 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 3 0 1 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 8 0 0 0 3 0 11 8 3 0 0 1 0 0 1
9 030586 46012012 46100350 แก่งนาจารย์พิทยาคม นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายวิทยา   ศิลารัตน์ 081-0529927           - มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 315                  285 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3     0 12 8 20               1 1 20 22 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 4 6 1 1 1 2 0 1 0 0 2 4 6 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 7 1 6 0 0 1 0 1 0
10 030645 46012020 46100982 จำปาหลวงวิทยาคม นาจำปา ดอนจาน 46000 นายชูชัย  ประทุมขันธ์   043-840239 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 329                  306 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4     0 15 6 21               1 1 11 13 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 6 3 9 0 0 5 3 1 0 0 0 6 3 9 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 6 3 9 1 0 4 0 5 0 1 0 0 0 10 10 0 0 0 1 0 0 1
11 030621 46012016 46100738 นามะเขือพัฒนศึกษา นามะเขือ สหัสขันธ์ 46140 นายโกศล  ภูงามเงิน 081-7687131 043-814019 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 313                  292 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3     0 28 8 36               1 1 14 16 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 1 4 1 0 0 0 2 4 6 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 5 4 1 0 0 1 0 0 1
12 030620 46012015 46100751 สหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์ 46140 นายคำก้อน  วงแสนสุข 089-5699988 043-871100 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 1161               1,178 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5     0 96 10 106                 1 4 50 55 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 5 5 10 0 0 4 5 1 0 0 0 5 5 10 0 2 4 3 0 0 0 0 1 0 5 5 10 1 0 0 0 7 0 1 0 2 0 10 7 3 0 0 1 0 0 1
13 030622 46012017 46100740 โนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ 46140 นายสงกรานต์  พันธ์โนราช 087-2226410 043-894023 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 348                  343 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4     0 10 7 17               1 1 15 17 0 0 7 9 1 1 0 0 0 0 8 10 18 1 0 6 7 1 3 0 0 8 10 18 0 2 4 4 3 4 0 0 1 0 8 10 18 1 0 18 0 4 0 2 0 1 0 25 20 5 0 0 1 0 0 1
14 030593 46012007 46100465 ดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย 46130 นายบุญชัย  นนทภา 081-8727647 043-815464 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 381                  380 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4     0 30 10 40               1 1 18 20 0 0 8 14 2 4 0 0 0 0 10 18 28 0 0 8 15 2 3 0 0 10 18 28 0 4 7 11 3 3 0 0 0 0 10 18 28 1 0 0 0 30 0 1 0 2 0 33 33 0 0 1 0 0 0 1
15 030596 46012014 46100490 ร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ 46210 นายประพันธ์  ทักษิโณ   043-897030 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 2101               2,096 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 6     0 184 4 188                 1 4 79 84 0 0 6 7 4 2 0 0 0 0 10 9 19 0 0 8 8 2 1 0 0 10 9 19 0 2 5 6 4 1 0 0 1 0 10 9 19 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1
16 030585 46012001 46100398 หนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายสุรปรีชา   ลาภบุญเรือง 081-0577471 043-884033 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 556                  561 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5     0 40 3 43             1 1 27 29 1 1 6 4 1 1 0 0 0 0 8 6 14 0 0 7 6 1 0 0 0 8 6 14 0 2 4 2 3 2 0 0 1 0 8 6 14 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1
17 030641 46012018 46100957 สามชัย สำราญ สามชัย 46180 นายประวีณ  จำเริญสาร 084-7872366 043-818138 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 947                  887 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5     0 66 11 77             1 2 33 36                     0 0 0                 0 0 0                     0 0 0                   0 0                
18 030592 46012006 46100489 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย 46000 นายชูศักดิ์  สารผล 089-8406095 043-854156 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 536                  538 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5     0 17 7 24               1 2 29 32 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 6 3 9 0 0 5 3 1 0 0 0 6 3 9 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 6 3 9 0 0 0 1 9 1 2 0 0 2 11 13 0 0 0 1 0 0 1
19 030587 46012013 46100386 เมืองเหนือวิทยาคม เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายนิคม  วิชัยโย 083-1400302           - มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยม สามัญ (เดิม) ช่วงชั้นที่  4 165                  175 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 5 6 11                 1 0 12 13 1 1 3 4 1 2 0 0 0 0 5 7 12 0 0 5 6 0 1 0 0 5 7 12 0 2 4 5 0 0 0 0 1 0 5 7 12 1 0 8 0 2 0 0 0 2 0 12 4 8 0 0 1 0 0 1
        รวม                                    20,939                -                  -                  -                  -                  -           1,255            247         1,502                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 19               36            888             943