กลุ่มโรงเรียนกาฬสินธุ์ 5
ที่ รหัสOBEC รหัสSMIS รหัสGPA โรงเรียน ตำบล อำเภอ รหัสไปรณีย์ ผอ.โรงเรียน Tel.ผอ.ร.ร. Tel.ร.ร. ระดับชั้นที่เปิดสอน ประเภท สังกัด กลุ่ม นักเรียน นักเรียน  3 ขนาด 7 ขนาด ข้อมูลครู คอมเพื่อ คอมเพื่อ รวมคอม ได้รับจัดสรรคอมรูปแบบ ไฟฟ้า ประปา จำวนครูทั้งหมด จำนวนครู วิทยฐานะ รวม   ระดับการศึกษา รวม   ระดับชั้นที่สอน รวม   จำนวนห้อง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
ชั้นต่ำสุด ชั้นสูงสุด เครือข่าย (16พ.ค.52) (10มิ.ย.2552) โรงเรียน โรงเรียน ชาย หญิง รวม การเรียน การบริหาร ทั้งสิ้น CC CL5 CL10 CL15 CL20 CL25 มี ไม่มี มี ไม่มี ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครูผู้สอน ไม่มี ชก. ชก.พ. ชช. ชช.พ.       ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก       ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ไม่ได้สอน       ปฏิบัติการ เพื่อเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ                    
1 030024 46010002 46101100 กลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายบุญส่ง  กุลสุทธิ์ 081-0548661 043-814079 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 5 82                    82 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 4 2 6 2 3 5               1 0 5 6                                                                                                                
2 030026 46010003 46101731 หนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 46000 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ  คำชนะ 084-2602926 043-890107 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 5 49                    49 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 3 1 4 5 1 6               - - 1 0 3 4 0 1 1 3 2 3 0 0 0 0 3 7 10 0 0 2 7 1 0 0 0 3 7 10 0 2 2 5 0 0 0 0 1 0 3 7 10 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 6 6 0 0 1 0 0 0 1
3 030023 46010001 46101743 ห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายณัฐชัย   บูรวัตร 086-2351260 - อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 5 278                  278 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3 6 9 15 3 4 7                 1 0 14 15 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 1 5 1 0 0 0 2 5 7 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 2 5 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1
4 030025 46010018 46101147 แก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายวาสนา  น้อยนาจารย์ 081-8728036 - อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 5 109                  113 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 5 1 6                 1 0 6 7 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 3 4 7 0 0 3 4 0 0 0 0 3 4 7 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1
5 030022 46010019 46101214 คำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นางจีรวรรณ  ธัญญขันธ์ 081-2600720 - อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 5 46                    46 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 2 2 4                 1 0 3 4 0 0 12 9 1 1 0 0 0 0 13 10 23 1 1 11 9 1 0 0 0 13 10 23 0 2 6 7 7 1 0 0 0 0 13 10 23 1 0 3 0 5 0 4 0 0 0 12 12 0 0 0 1 0 0 1
6 030008 46010017 46101287 ชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายสมเกียรติ  พิมพะนิตย์ 081-2616638 043-873219 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 5 329                  329 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4 10 11 21 20 4 24             1 1 18 20 0 0 2 4 3 9 0 0 0 0 5 13 18 0 0 5 10 0 2 0 1 5 13 18 0 2 1 5 3 6 0 0 1 0 5 13 18 1 0 7 0 32 0 6 0 0 0 45 28 17 0 0 1 0 0 1
7 030070 46010021 46101445 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายสนั่น  มุงคุณ 081-2624242 - อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 5 92                    92 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 0 2 2                 1 0 9 10 0 0 3 2 3 9 0 0 0 0 6 11 17 0 0 4 11 2 0 0 0 6 11 17 0 2 2 6 4 3 0 0 0 0 6 11 17 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 14 10 4 0 0 1 0 0 1
8 030021 46010020 46101780 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายนอคูณ   กัลยาสนธ์ 081-7086590 - อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 5 156                  154 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2 3 7 10 3 1 4                 1 0 8 9 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 5 1 0 0 0 1 5 6 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 5 5 0 0 0 1 0 0 1
9 030032 46010043 46101482 บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายสหรัตน์  ประทุมตา 043-890127 043-890127 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 5 51                    49 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 3 2 5 2 2 4               1 0 4 5 0 1 2 3 2 2 0 0 0 0 4 6 10 0 0 2 5 2 1 0 0 4 6 10 0 2 3 4 0 0 0 0 1 0 4 6 10 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 11 8 1 0 0 1 0 0 1
10 030028 46010040 46101536 บ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายปรีชา   พรหมพินิจ 081-0498843 043-890124 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 5 118                  117 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 12 2 14                 1 0 9 10 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 2 5 1 1 1 1 1 0 0 0 3 2 5 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 2 5 0 0 0 0 6 0 0 1 2 1 8 6 3 0 0 1 0 0 1
11 030029 46010041 46101603 ภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายกิจธิชัย  สารรัตน์ 043-890125 043-890125 ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 5 28                    30 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 4 0 4 4 1 5               - - 1 0 3 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 4 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 5 0 5 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0
12 030072 46010039 46101652 สะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นางลักษณ์อนงค์  เพชรสังหาร 081-8782644 043-890129 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 5 58                    57 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 4 0 4                 1 0 5 6 0 0 6 1 2 3 0 0 0 0 8 4 12 0 0 5 3 3 1 0 0 8 4 12 0 2 7 2 0 0 0 0 1 0 8 4 12 0 0 4 0 6 0 2 0 0 0 12 8 4 0 0 1 0 0 1
13 030030 46010042 46101720 หนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายนิคม  บุญทิพย์ 089-6193674 043-890126 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 5 210                  212 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3     0 10 2 12                 1 0 14 15 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 0 6 1 1 0 0 0 7 1 8 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 7 1 8 1 0 7 0 0 0 1 0 0 0 8 8 0 0 0 0 1 0 1
        รวม                                       1,608                -                  -                 33               32               65               72               25               97                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 13                 1            101             115