กลุ่มโรงเรียนกาฬสินธุ์ 3
ที่ รหัสOBEC รหัสSMIS รหัสGPA โรงเรียน ตำบล อำเภอ รหัสไปรณีย์ ผอ.โรงเรียน Tel.ผอ.ร.ร. Tel.ร.ร. ระดับชั้นที่เปิดสอน ประเภท สังกัด กลุ่ม นักเรียน นักเรียน  3 ขนาด 7 ขนาด ข้อมูลครู คอมเพื่อ คอมเพื่อ รวมคอม ได้รับจัดสรรคอมรูปแบบ ไฟฟ้า ประปา จำวนครูทั้งหมด จำนวนครู วิทยฐานะ รวม   ระดับการศึกษา รวม   ระดับชั้นที่สอน รวม   จำนวนห้อง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
ชั้นต่ำสุด ชั้นสูงสุด เครือข่าย (16พ.ค.52) (10มิ.ย.2552) โรงเรียน โรงเรียน ชาย หญิง รวม การเรียน การบริหาร ทั้งสิ้น CC CL5 CL10 CL15 CL20 CL25 มี ไม่มี มี ไม่มี ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครูผู้สอน ไม่มี ชก. ชก.พ. ชช. ชช.พ.       ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก       ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ไม่ได้สอน       ปฏิบัติการ เพื่อเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ                    
1 030068 46010008 46101111 กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายชุมพล   ภูโอบ 087-9534141 043-811564 ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 3 1581               1,555 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 6     0 80 5 85                 1 4 68 73 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 6 2 8 2 0 3 2 1 0 0 0 6 2 8 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 6 2 8 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 4 5 0 0 0 1 0 0 1
2       อนุบาลสาธิตศึกษา (เอกชน) กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์                                        68                                           3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 2 1 0 0 1 0 0 1
3       อนุบาลการะเกตุ (เอกชน) กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์                                      120                                           4 1 1 5 5 2 1 0 0 0 0 8 7 15 0 2 7 5 1 0 0 0 8 7 15 0 1 4 4 3 2 0 0 1 0 8 7 15 1 1 11 0 0 0 0 0 6 1 17 15 3 0 0 1 0 0 1
4 030037 46010024 46101354 ท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายประเทือง  เวียงสงค์ 084-7926489 043-890115 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 3 85                    83 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 4 3 7               - - 1 0 7 8 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 3 2 1 0 0 0 4 2 6 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 4 2 6 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 5 6 0 0 0 1 0 0 1
5 030033 46010022 46101573 บึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายประสบ  ตรีทศ 087-2221001 043-890113 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 3 330                  330 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4 5 13 18 19 5 24                 1 0 17 18 0 2 12 36 3 20 0 0 0 0 15 58 73 0 0 13 45 2 13 0 0 15 58 73 0 0 15 58 0 0 0 0 0 0 15 58 73 4 0 87 0 20 0 10 0 0 0 117 107 10 0 1 0 0 0 1
6 030034 46010023 46101676 หนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายสำเนียง  ไกยเลิศ   043-890124 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 3 146                  146 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 4 0 4               1 0 8 9 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 3 4 7 0 4 2 0 1 0 0 0 3 4 7 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 3 4 7 0 0 2 0 1 0 1 0 4 0 8 8 0 0 0 1 0 0 1
7 030056 46010052 46101123 กุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 46000 ว่าที่ ร.ต.คำตัน   เค้าแคน 089-2757932 043-890295 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 3 31                    31 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 4 2 6               1 0 5 6 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 4 0 1 2 0 2 0 0 0 2 1 6 6 0 0 0 1 0 0 1
8 030058 46010054 46101238 โคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายสงวนรัตน์  บุษบารัตน์ 087-2539289 043-801015 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 3 31                    30 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 2 2 4                 1 0 3 4 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 4 1 0 0 0 0 4 1 5 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 4 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 6 6 0 0 0 1 0 0 1
9 030054 46010050 46101329 ดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายชัชวาล  ฉายมงคล   043-890135 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 3 147                  148 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 5 2 7               1 0 10 11 0 0 2 3 1 3 0 0 0 0 3 6 9 0 0 3 5 0 1 0 0 3 6 9 2 1 1 5 0 0 0 0 0 0 3 6 9 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 6 4 3 0 0 1 0 0 1
10 030053 46010049 46101378 ท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายเมธา  ศิลารัตน์ 081-2825474 043-890134 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 3 276                  270 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3     0 12 6 18               1 1 21 23 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 8 0 1 0 0 0 9 9 0 1 0 7 0 0 0 0 0 1 0 9 9 1 1 19 0 1 0 3 0 0 1 23 19 5 0 1 0 0 0 1
11 030055 46010051 46101597 ฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายวัชรพงษ์  ญาณกาย 081-0500559 043-890136 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 3 25                    26 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 3 1 4                 1 0 3 4 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0 3 5 8 0 1 1 4 2 0 0 0 3 5 8 0 1 2 4 0 0 0 0 1 0 3 5 8 0 0 0 0 3 0   0 2 0 5 5 0 0 0 1 0 0 1
12 030057 46010053 46101627 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา 085-7485024 043-890137 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 3 86                    85 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 5 1 6                 1 0 6 7 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0 6 4 10 0 0 6 4 0 0 0 0 6 4 10 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 8 7 1 0 0 1 0 0 1
13 030035 46010056 46101202 คำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายสมาน  เหมกุล 084-7435393 043-814040 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 3 88                    88 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 4 3 7                 1 0 7 8 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 3 1 1 0 0 1 4 5 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6 0 0 0 1 0 0 1
14 030036 46010057 46101366 ท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นางบุษรีนาฎ   ฆารไสว 043-873152 043-801020 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 3 69                    69 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 1 0 1               - - 1 0 4 5
15 030038 46010055 46101470 บ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ 46000 นายอรุณ  เนาวะเศษ 085-7432972 043-890139 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กาฬสินธุ์ 3 40                    40 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 1 0 1                 1 0 3 4
        รวม                                       3,089                -                  -                   5               13               18            144               30            174                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 13                 5            162             187                 1                 4               44               66               12               36                -                  -                  -                  -                 57            106            163                 2                 8               46               80                 9               18                -                  -                 57            106            163                 3               10               45               92                 3                 2                -                  -                   6                 2               57            106            163                 7                 3            129                 1               40                 2               24                -                 21                 6            214            196               23                -                   2               11                -                  -                 13                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -