กลุ่มโรงเรียนเมืองฟ้าแดดสูงยาง
ที่ รหัสOBEC รหัสSMIS รหัสGPA โรงเรียน ตำบล อำเภอ รหัสไปรณีย์ ผอ.โรงเรียน Tel.ผอ.ร.ร. Tel.ร.ร. ระดับชั้นที่เปิดสอน ประเภท สังกัด กลุ่ม นักเรียน นักเรียน  3 ขนาด 7 ขนาด ข้อมูลครู คอมเพื่อ คอมเพื่อ รวมคอม ได้รับจัดสรรคอมรูปแบบ ไฟฟ้า ประปา จำวนครูทั้งหมด จำนวนครู วิทยฐานะ รวม   ระดับการศึกษา รวม   ระดับชั้นที่สอน รวม   จำนวนห้อง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
ชั้นต่ำสุด ชั้นสูงสุด เครือข่าย (16พ.ค.52) (10มิ.ย.2552) โรงเรียน โรงเรียน ชาย หญิง รวม การเรียน การบริหาร ทั้งสิ้น CC CL5 CL10 CL15 CL20 CL25 มี ไม่มี มี ไม่มี ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครูผู้สอน ไม่มี ชก. ชก.พ. ชช. ชช.พ.       ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก       ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ไม่ได้สอน       ปฏิบัติการ เพื่อเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ                    
1 030155 46010083 46102012 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย 46130 นายสมยศ  เหมนวล 081-9648297 043-890033 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 104                  104 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 5 1 6                 1 0 8 9                                                                                                                
2 030157 46010085 46102127 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 46130 นายเสถียร   ขจรโมทย์ 081-0513374 043-132032 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 150                  151 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2 5 7 12 6 2 8                 1 0 11 12 0 0 5 4 0 1 0 0 0 0 5 5 10 0 0 4 4 1 1 0 0 5 5 10 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 5 5 10 1 1 11 0 10 0 0 0 3 1 24 25 0 0 0 1 0 1 0
3 030156 46010084 46102139 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 46130 นายประเสิรฐ   ศรีประโชติ 081-9759319 - อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 180                  182 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 4 1 5                 1 0 15 16 0 0 4 11 1 10 0 0 0 0 5 21 26 0 1 4 16 1 4 0 0 5 21 26 0 3 4 17 0 0 0 0 1 1 5 21 26 1 1 26 0 0 0 6 0 1 1 33 34 0 0 1 0 0 0 1
4 030158 46010086 46102358 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 46130 นายประกอบ  กุลโพนเมือง 086-2309819 043-830356 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 240                  243 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3     0 5 6 11                 1 1 18 20 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 5 3 8 0 0 4 3 1 0 0 0 5 3 8 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 5 3 8 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 5 5 0 0 0 1 0 0 1
5 030164 46010088 46102048 โคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 46130 นายสุวิช  ประทุมทิพย์   043-890034 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 247                  247 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3 5 7 12 8 6 14               1 0 12 13 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 4 4 0 0 1 0 0 1
6 030165 46010089 46102050 โคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย 46130 นางสาวดวงพร  ศิริภักดิ์ 043-890035 043-890035 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 62                    62 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 3 2 5 2 0 2                 1 0 5 6 0 1 6 5 2 3 0 0 0 0 8 9 17 0 1 5 8 3 0 0 0 8 9 17 0 2 6 2 1 5 0 0 1 0 8 9 17 0 0 6 0 3 0 2 0 0 0 11 9 2 0 0 1 0 0 1
7 030163 46010087 46102073 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย 46130 นายสมศักดื  อุดมรัตน์ 086-2401378 043-897214 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 345                  346 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4 6 11 17 14 5 19               1 1 20 22 0 0 4 8 2 2 0 0 0 0 6 10 16 0 0 4 9 2 1 0 0 6 10 16 0 2 2 6 3 2 0 0 1 0 6 10 16 1 0 0 0 8 0 0 0 5 0 13 13 0 0 0 1 0 0 1
8 030168 46010092 46102097 ดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 46130 นายวิเชียร   พิมพรัตน์ 081-3809249 043-132553 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 149                  150 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2 2 7 9 11 2 13                 1 0 10 11 1 9 33 35 11 19 0 0 0 0 45 63 108 1 0 28 57 16 6 0 0 45 63 108 0 0 0 0 14 39 26 24 5 0 45 63 108 4 4 115 0 95 0 65 0 0 4 275 275 0 0 0 0 1 0 1
9 030166 46010090 46102188 โนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย 46130 นายสมัย  คำภาบุตร 089-9446116 043-848341 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 220                  224 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3 8 8 16 5 2 7                 1 0 15 16 5 14 55 67 14 32 0 1 0 0 74 114 188 1 0 55 98 18 16 0 0 74 114 188 0 0 0 0 33 57 37 56 4 1 74 114 188 7 3 217 0 0 1 90 0 0 4 307 311 0 0 1 0 1 0 1
10 030167 46010091 46102243 บ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย 46130 นายสุพงษ์  กมลสาร 084-2655397 043-890036 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 91                    91 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 4 1 5 4 7 11                 1 0 4 5 3 4 6 7 1 0 1 0 0 0 11 11 22 1 0 9 9 1 2 0 0 11 11 22 0 0 0 0 7 4 2 7 2 0 11 11 22 1 0 20 0 0 0 6 0 0 0 26 26 0 0 0 1 0 0 1
11 030160 46010096 46102206 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย 46130 นายฉัตร  นาชัยเพชร   043-890272 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 371                  367 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4     0 17 5 22                 1 1 18 20 1 2 8 5 1 3 0 0 0 0 10 10 20 0 0 3 7 7 3 0 0 10 10 20 0 0 0 0 3 6 5 4 2 0 10 10 20 1 0 16 0 0 1 10 0 0 1 26 27 0 0 0 1 0 0 1
12 030159 46010095 46102220 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย 46130 นายไพรัตน์   เพียรสดับ 089-9434277 043-830207 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 172                  171 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 0 2 2               1 0 12 13 1 3 4 4 1 0 0 0 0 0 6 7 13 0 0 4 6 2 1 0 0 6 7 13 0 0 0 0 2 4 2 3 2 0 6 7 13 1 1 22 0 0 0 3 0 0 1 25 25 0 0 0 1 0 0 1
13 030162 46010094 46102322 สะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 46130 นายประสงค์   บาลลา 089-8631314 043-890273 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 146                  146 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 2 1 3                 1 0 9 10 2 2 6 5 2 3 0 0 0 0 10 10 20 0 0 6 9 4 1 0 0 10 10 20 0 0 0 0 3 7 5 3 2 0 10 10 20 2 1 10 1 33 0 7 0 0 2 50 48 2 0 1 0 0 0 1
14 030161 46010093 46102346 หนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย 46130 นายวิโรจน์  สว่างบุญ 043-830078 043-830078 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 95                    95 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 5 5 10 3 2 5                 1 0 9 10 3 2 4 5 0 1 0 0 0 0 7 8 15 0 0 6 8 1 0 0 0 7 8 15 0 0 0 0 2 5 4 3 1 0 7 8 15 1 1 12 0 10 0 0 0 8 1 30 31 0 0 0 1 0 0 1
15 030154 46010105 46102152 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย 46130 นายธงชัย  ภุมิประเสริฐ 043-854110 043-897040 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 1 44                    44 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 5 0 5 6 2 8             - - 1 0 4 5 2 4 5 2 3 0 0 0 0 0 10 6 16 0 0 6 5 4 1 0 0 10 6 16 0 0 0 0 5 3 3 3 2 0 10 6 16 2 1 15 0 12 0 6 0 4 1 37 38 0 0 0 1 0 0 1
16 030149 46010103 46102218 บ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย 46130 นายวารี    สอนชา 043-890326 043-890326 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 1 51                    50 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 3 3 6 2 1 3               1 0 5 6
17 030148 46010102 46102334 เสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย 46130 นายธีระ  นาชัยฤทธิ์ 086-2311872 - อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 1 72                    72 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 9 1 10             - - 1 0 6 7 0 0 9 7 2 2 0 0 0 0 11 9 20 0 0 10 9 1 0 0 0 11 9 20 0 1 9 8 0 0 0 0 2 0 11 9 20 2 0 2 1 24 0 3 0 3 1 32 33 0 0 0 1 0 0 1
18 030153 46010104 46102360 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย 46130 นายไพโรจน์  นาชัยโชติ 089-7109849 043-854195 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 1 394                  393 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4     0 10 5 15               - - 1 1 23 25 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 8 2 10 0 0 7 2 1 0 0 0 8 2 10 0 2 7 0 0 0 0 0 1 0 8 2 10 1 0 7 0 1 0 2 0 1 0 11 11 0 0 0 1 0 0 1
        รวม                                       3,138                -                  -                 46               51               97            113               51            164                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 18                 4            204             226               18               41            144            163               39               76                 1                 1                -                  -              202            281            483                 3                 2            138            241               61               38                -                  -              202            281            483                -                   9               22               34               73            132               84            103               23                 3            202            281            483               23               13            470                 1            177                 2            195                -                 24               16            866            871                 8                -                   3               10                 2                 1               13                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -