กลุ่มโรงเรียนกมลาไสย 1
ที่ รหัสOBEC รหัสSMIS รหัสGPA โรงเรียน ตำบล อำเภอ รหัสไปรณีย์ ผอ.โรงเรียน Tel.ผอ.ร.ร. Tel.ร.ร. ระดับชั้นที่เปิดสอน ประเภท สังกัด กลุ่ม นักเรียน นักเรียน  3 ขนาด 7 ขนาด ข้อมูลครู คอมเพื่อ คอมเพื่อ รวมคอม ได้รับจัดสรรคอมรูปแบบ ไฟฟ้า ประปา จำวนครูทั้งหมด จำนวนครู วิทยฐานะ รวม รวมทั้งสิ้น ระดับการศึกษา รวม รวมทั้งสิ้น ระดับชั้นที่สอน รวม รวมทั้งสิ้น จำนวนห้อง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
ชั้นต่ำสุด ชั้นสูงสุด เครือข่าย (16พ.ค.52) (10มิ.ย.2552) โรงเรียน โรงเรียน ชาย หญิง รวม การเรียน การบริหาร ทั้งสิ้น CC CL5 CL10 CL15 CL20 CL25 มี ไม่มี มี ไม่มี ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครูผู้สอน ไม่มี ชก. ชก.พ. ชช. ชช.พ. ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ชาย หญิง ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ไม่ได้สอน ชาย หญิง ปฏิบัติการ เพื่อเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้ ประเภทการเชื่อมต่อ ประสิทธิภาพการใช้งาน
                                                                                ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง คอมฯ ได้รับจากงบประมาณ ได้รับจากการบริจาค ได้รับจากงบประมาณ ได้รับจากการบริจาค
                                                                                                                                                            server computer server computer server computer server computer server computer Dail line ADSL IP STAR Lead line ใช้ไม่ได้ ใช้ได้
1 030150 46010077 46102024 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย 46130 นายสุดใจ   เซ็นกลาง 043-849049 043-849049 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 1 97                   96 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 3 8 11 2 3 5                 1 0 10 11                                                                                                                
2 030144 46010076 46102085 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย 46130 นายจักกล  ศรีศักดิ์พัฒนะ 043-831446 043-831446 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 1 73                   73 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 2 2 4                 1 0 7 8 0 0 2 5 1 3 0 0 0 0 3 8 11 0 0 2 8 1 0 0 0 3 8 11 0 2 3 6 0 0 0 0 0 0 3 8 11 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 4 4 0 0 0 1 0 0 1
3 030142 46010074 46102176 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 46130 นายศักดิ์ชัย  พิลาลัย 043-831057 043-831057 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 1 84                   84 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 2 6 8 8 2 10               - - 1 0 8 9 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 1 3 1 0 0 0 2 3 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 0 0 0 12 0 0 0 2 0 14 14 0 0 0 1 0 0 1
4 030141 46010073 46102279 ปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 46130 นายมีชัย  ไขแสง 081-9645282 043-899014 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 1 149                 149 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2     0 11 4 15             1 0 9 10 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 2 6 8 0 0 1 6 0 0 0 0 2 6 8 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 2 6 8                   0 0                
5 030143 46010075 46102280 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย 46130 นายเพิ่มพูน  ผ่านสำแดง 089-8412696 043-890031 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 1 103                 103 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 11 1 12               1 0 9 10 0 0 4 4 2 1 0 0 0 0 6 5 11 0 0 5 5 1 0 0 0 6 5 11 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 6 5 11 1 0 0 0 7 0 4 0 0 0 11 10 1 0 0 1 0 0 1
6 030151 46010078 46102309 สงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย 46130 นายสวาสดิ์  แสนพันดร 081-6702247 043-890323 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 1 73                   75 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 5 3 8 4 1 5               - - 1 0 9 10 0 0 1 5 1 2 0 0 0 0 2 7 9 0 0 1 7 1 0 0 0 2 7 9 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 2 7 9 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 1
7       อนุบาลปิยวรรณ (เอกชน) กมลาไสย กมลาไสย                                     575                                           20 0 0 4 1 2 2 0 0 0 0 6 3 9 0 0 4 3 2 0 0 0 6 3 9 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 6 3 9 1 0 1 0 7 0 0 0 4 0 12 10 2 0 0 1 0 1 0
8       อนุบาลบานเย็น (เอกชน) กมลาไสย กมลาไสย                                     124                                           5 0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 5 5 10 0 1 4 4 1 0 0 0 5 5 10 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 5 5 10 1 0 0 0 6 0 2 0 0 0 8 8 0 0 0 1 0 0 1
9       บานเย็นศึกษา (เอกชน) กมลาไสย กมลาไสย                                       67                                           4                                                                                                                
10 030140 46010072 46102292 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 46130 นายยรรยง   คงภาษี 081-8724069 043-899243 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 3 559                 557 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5 5 17 22 18 7 25               1 1 24 26                                                                                                                
11 030145 46010079 46102371 หลักเมืองกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย 46130 นางจรรยา  สิงห์ธวัช 086-2397852 043-899013 ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 7 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 3 40                   40 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 4 0 4 3 1 4                 1 0 3 4                                                                                                                
12 030175 46010082 46102036 คำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย 46130 นายบุญเลิศ  มหิพันธุ์ 043-842606 043-130149 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 3 65                   65 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 1 3 4 13 1 14                 1 0 4 5 6 6 9 10 4 1 1 0 0 0 20 17 37 0 0 17 14 3 3 0 0 20 17 37 0 0 0 0 8 10 9 7 3 0 20 17 37 2 1 47 1 14 0 17 0 0 2 78 78 2 0 1 0 0 0 1
13 030174 46010081 46102164 นามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย 46130 นายสุรศักดิ์  กุดวิสัย   043-821913 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กมลาไสย 3 286                 286 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3     0 12 4 16                 1 0 16 17 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0 9 8 17 0 0 6 8 3 0 0 0 9 8 17 0 0 0 0 3 4 4 4 2 0 9 8 17 1 1 10 0 0 0 0 0 0 1 10 11 0 0 1 0 0 0 1
14 030152 46010097 46102310 สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย 46130 นายสวาสดิ์  แสนพันดร 043-890037 043-890323 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถม สปช.(เดิม)(สาขา) กมลาไสย 1 9                      9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 2 0 2 0 0 0                       0 3 0 8 12 1 7 0 1 0 0 12 20 32 0 0 7 13 5 7 0 0 12 20 32 0 0 0 0 4 7 5 13 3 0 12 20 32 1 0 16 0 0 0 16 0 0 0 32 27 5 0 1 0 0 0 1
15 030170 46010098 46102061 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย 46130 นายวีรพงษ์  บุญธรรม   043-130196 อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 3 311                 310 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4     0 23 8 31                 1 1 18 20 3 1 25 37 1 12 0 1 0 0 29 51 80 0 0 23 43 6 8 0 0 29 51 80 0 0 0 0 20 40 5 11 4 0 29 51 80 3 6 138 0 65 0 35 0 2 6 240 246 0 0 0 0 1 0 1
16 030173 46010101 46102103 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย 46130 นายคำใหม่   กมลเรือง 083-3568184 043-890038 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 3 202                 201 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3 8 2 10 6 1 7               1 0 9 10 0 0 3 6 3 1 0 0 0 0 6 7 13 0 0 3 6 3 1 0 0 6 7 13 0 0 0 0 3 3 3 4 0 0 6 7 13 1 0 0 0 7 0 3 0 1 0 11 0 11 0 0 1 0 0 1
17 030172 46010100 46102140 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน โพนงาม กมลาไสย 46130 นายบรรเจิด  เฉลิมแสน 081-5749499 - อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 3 213                 213 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3 6 5 11 7 2 9                 1 0 10 11 7 8 25 25 10 9 0 0 0 0 42 42 84 0 0 28 32 14 10 0 0 42 42 84 0 0 0 0 19 20 19 21 4 1 42 42 84 7 3 200 0 0 0 0 0 48 3 248 251 0 0 0 1 1 0 1
18 030171 46010099 46102190 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย 46130 นายพิภพ  เพิ่มสิน 043-890325 043-890325 อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 3 116                 116 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1 6 3 9 8 3 11               - - 1 0 8 9 3 4 13 23 10 2 0 0 0 0 26 29 55 1 0 16 27 9 2 0 0 26 29 55 0 0 0 0 9 18 13 11 4 0 26 29 55 2 2 150 0 0 0 50 0 0 2 200 182 20 0 1 0 1 0 1
19 030169 46010108 46102255 บึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 46130 นายวัชรินทร์  พละเดช 081-8728644 043-848129 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 2 90                   89 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 9 4 13               1 0 5 6 6 13 8 7 2 0 0 0 0 0 16 20 36 0 0 10 17 6 3 0 0 16 20 36 0 0 0 0 6 9 7 10 3 1 16 20 36 3 3 70 0 14 0 11 0 3 3 98 87 14 0 1 0 0 0 0
20 030147 46010107 46102231 บ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 46130 นายประพันธ์  แสงสว่าง 081-9541535 043-831448 อนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส สปช.(เดิม) กมลาไสย 3 209                 209 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3 6 11 17 6 1 7                 1 0 15 16 2 4 10 12 1 0 0 0 0 0 13 16 29 0 0 9 14 4 2 0 0 13 16 29 0 0 0 0 7 9 4 7 2 0 13 16 29 1 1 10 0 15 0 14 0 2 1 41 42 0 0 1 0 0 0 1
21 030146 46010106 46102267 บึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 46130 นายกิตติชนม์   จันทะคัด 085-0006025 043-831105 อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 3 188                 188 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2 3 10 13 6 6 12                 1 0 12 13 0 0 9 9 2 1 0 0 0 0 11 10 21 0 0 9 10 2 0 0 0 11 10 21 0 0 0 0 4 6 5 4 2 0 11 10 21 0 1 15 0 0 0 0 0 5 1 20 21 0 0 0 1 0 0 1   
22 030177 46010109 46102383 หัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 46130 นายอุทัย  ดอนชัย 086-2393657 - อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ประถม สปช.(เดิม) กมลาไสย 3 91                   93 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1     0 3 2 5                 1 0 7 8 2 6 25 50 15 39 0 0 0 0 42 95 137 1 0 19 68 22 26 0 1 42 95 137 0 0 0 0 18 50 20 45 4 0 42 95 137                   0 0                
        รวม                                      3,722                -                  -                 51               68            119            152               53            205                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 18                 2            183             232                -                  -                 15               26               11               11                -                  -                  -                  -                 26               37               63                -                   1               18               36                 7                -                  -                  -                 26               37               63                 2                 9               23               28                -                  -                  -                  -                   1                -                 26               37               63                 5                -                   3                -                 34                -                   9                -                   7                -                 53               50                 3                -                   1                 5                -                   1                 5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -