สมุดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ โรงเรียน ชื่อ     -     สกุล โรงเรียน มือถือ หมายเหตุ
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโสมพะมิตร(เมือง 1) โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมป์ 
  รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ 043-813249 087-2224867  
    ศึกษานิเทศก์ นายวรายุทธ  ตริสกุล 043-811907 088-3016719  
1 คอนเรียบอนุกูล นายวิฑูรย์  โพธิเตมีย์ 043-801015 081-9752402 ประธานกลุ่ม
2 วัดชัยสุนทร นายวิริยะ  นาชัยเวียง 043-812387 080-4011922 รองฯ 1
3 เชียงเครือวิทยาคม นายทวี  ติวทอง 043-848923 087-2226868 รองฯ 2
4 อนุบาลกาฬสินธุ์ นายชาตรี  ถาวรรักษ์ 043-812850 081-8735478 กก.สายบริหาร
5 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา นางสอาด  เนตวงษ์ 043-600007 087-2308629 เลขานุการ
6 แกเปะราษฎร์นิยม นายรังสฤษฎ์  มีหนองหว้า 043-121087 087-8524177  
7 บ้านเหล่าค้อ นายกฤษณะ  ซาซุม 043-890109 089-5265668  
8 โคกกลางราษฎร์พัฒนา นายเกษแก้ว  ขุมคำ 043-890141 085-4614885  
9 เตาไหราษฎร์ผดุง นายจารุทัศน์  จุลบุรมย์ 043-812392 081-7492176  
10 บ้านดอนสนวน นายสนิท  ศรีลำไพ 043-890140 084-5182802 081-7682802
11 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง นางสายเพชร  ภูผาลา   081-7393905  
12 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ นายชัยชนะ  ทองจรัส 043-814230 083-3564774  
13 ดงน้อยสงเคราะห์ นายวีระพงศ์  ถิ่นแสนดี   086-2360514  
14 บ้านโหมนสงเคราะห์ นายอัครพงษ์  ภูจริต 043-890143 085-5741829  
15 เหล่าสูงวิทยา นายชาญณรงค์  ศรีกุลจันทร์ 043-890144 087-8609944  
16 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์(เอกชน) นางรัตนาพร  แสงแก่นเพชร์ 043-821303 089-7129295  
17 ชาญยุทธวิทยา(เอกชน) นางพัชรินทร์  พรรณวงษ์ 043-812521 081-2622766  
18 สตรีชาญยุทธ(เอกชน) นายฉัตรชัย  ไชยคำมิ่ง 043-812521 081-2614497  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ โรงเรียน ชื่อ     -     สกุล โรงเรียน มือถือ หมายเหตุ
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองกาฬสินธุ์  2 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 
  รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา 043-813249 086-2225660  
    ศึกษานิเทศก์ นางนุชรัตน์  ประสิทธิ์ศิลป์ชัย 043-811907 081-9753204  
1 หนองบัวราษฎร์นิยม นายปริญญา  เกตุวิเศษกุล 043-873195 086-2327241 ประธาน
2 หนองกุงวิทยาคม นายสุริยา  สว่างบุญ   087-9508299 รองฯ1
3 บ้านต้อนวิทยาคาร นายพีรพงษ์  โลหะมาศ 043-815670 089-2757676 รองฯ2
4 บ้านคำเม็ก นายอดุลย์  ภูปลื้ม 043-814281 089-8414339 เลขานุการ
5 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ นางกิ่งเพชร  ธารพร 043-812375 083-2823331  
6 มิตรภาพที่ 32 นายโชคชัย  ฆารสะอาด 043-812140 083-3427501  
7 โคกล่ามวิทยา นายอรุณ  เนาวะเศษ 043-812219 085-7432972  
8 บ้านโคกกว้าง นายประยูร  ถิ่นวาสนา 043-890116 081-0513499  
9 หนองโพนวิทยายน นายเก่ง  มัธยมนันทน์ 043-814174 081-5924239  
10 หนองโพนวิทยายน(สาขา) นายทวี  เรืองเสนา   089-2782860  
11 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม นายบุญตา  สัตย์ซื่อ 043-890119 081-5927111  
12 หามแหโพนทองวิทยาคม นายสถาพร  ชูศรีทอง 043-873440 087-2241256  
13 บ้านหนาดสงเคราะห์ นายรณชัย  แสนอุดม 043-890145 086-2300886  
14 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี นายประสานมิตร  สุระพร 043-813079 089-9447054  
15 อนุบาลทุ่งมน(เอกชน) นางพรนิภา  พลาศรี 043-815751 086-6302586  
16 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์(เอกชน) นายสุรศักดิ์  พงษ์พิศ 043-811944-5 081-8734330  
17 อนุบาลแสงตะวัน(เอกชน) นายปริญญา  ศิวาคม 043-820822 08-32864150  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ โรงเรียน ชื่อ     -     สกุล โรงเรียน มือถือ หมายเหตุ
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์  3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
  รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายวิจิตร  ภูลวรรณ 043-811907 081-0566495  
    ศึกษานิเทศก์ นางราตรี  โลหะมาศ 043-811907 081-9544338  
1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย นายชุมพล  ภูโอบ 043-811564 087-9534141 ประธาน
2 บึงวิชัยสงเคราะห์ นายประสบ  ตรีทศ 043-890113 087-2221001 รองฯ 1
3 ดงเมืองวิทยาคาร นายชัชวาล  ฉายมงคล 043-980135 081-0574218 รองฯ 2
4 ท่าแสงวิทยายน นายชนิด   บุญชูศร 043-890135 087-2372828 เลขานุการ
5 ท่าไคร้สามัคคี นางจรรยา  สิงห์ธวัช 043-890115 086-0159900  
6 หนองทุ่มสงเคราะห์ นายสำเนียง  ไกยเลิศ 043-890114 081-9643855  
7 กุดอ้อประชานุสรณ์ นายธวัชชัย  สำราญวงศ์   081-3202142  
8 โคกคอนวิทยานุกูล นายสมัย  จันใต้ 043-811278 089-9424575  
9 ฝายแตกวิทยาคม นายวัชรพงษ์  ญาณกาย 043-890136 081-0500559  
10 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ นายปราโมทย์  พลราชม 043-890137 086-2271055  
11 คำไผ่สงเคราะห์ นายสมาน  เหมกุล 043-814040 084-7435393  
12 ท่าลำดวนประชาบำรุง นายสุขะ  กองอุดม   081-7490673  
13 บ้านนาคอกควาย นายเกรียงไกร  ไผ่ผาด 043-890139 081-7994617  
14 อนุบาลสาธิตศึกษา(เอกชน) นางลักษณ์อนงค์  เพชรสังหาร 043-812882 081-8782644  
15 อนุบาลการะเกตุ(เอกชน) นางเริ่มศรี  มหาแสน 043-873662 081-6016119  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ โรงเรียน ชื่อ     -     สกุล โรงเรียน มือถือ หมายเหตุ
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์  4 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
  รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุวรรณ  อรรคสาร 043-813249 080-3179069  
    ศึกษานิเทศก์ นายลานนิพนธ์  เกษลา 043-811907 081-3201974  
1 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร นายทองสูนย์  จันทะคาม 043-884104 081-8729274 ประธาน
2 สะอาดประชาสรรพ์ นายนิพนธ์  ใจหลัก 043-890127 089-9426204 รองฯ 1
3 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว นายสมศักดิ์  อุ่นพิกุล 043-890121 081-7994717 รองฯ2
4 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี นายเสริม  เถรี 043-890133 087-2130281 เลขานุการ
5 ขมิ้นราฎร์สงเคราะห์ นายสมพงษ์  ดอนสถิตย์   082-1075736  
6 คำปลาฝาโนนชัย นายรังสรรค์  สำราญรื่น 043-890294 086-7163974  
7 นาโกวิทยา นายปรีชา  พรหมพินิจ 043-848920 081-0498843  
8 หนองแวงประชานุกูล นายสุชาติ  บุญปก 043-890108 087-2327475  
9 โคกนางามสามัคคี นายรักษ์ศักดิ์  สิงห์มหาไชย 043-890123 089-8413572  
10 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง นางสาวกนกพร  คำโสภา 043-890122 084-0307053  
11 บ้านสว่าง นายพยุงศาสตร์  อุทโท 087-9503245 087-2285289  
12 เหล่าหลวงวิทยาคาร นายบรรจง  วันทา   081-7436630  
13 บ้านหนองม่วง นายผาสุข  ปัตลา 043-890294 081-0474845  
14 ปลาเค้าวิทยาคาร นายอนุสรณ์  จำเริญเจือ 043-890130 081-7685402  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ โรงเรียน ชื่อ     -     สกุล โรงเรียน มือถือ หมายเหตุ
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาพุทธไสยาสน์(เมือง 5) ชุมชนนาจารย์วิทยา
  รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายสมพร  นิกรแสน 043-813249 083-4555191  
    ศึกษานิเทศก์ นายชาญยุทธ  ไสยาศรี 043-811907 081-6614121  
1 ชุมชนนาจารย์วิทยา นายสมเกียรติ  พิมพะนิตย์ 043-120115 081-2616638 ประธาน
2 หนองหัวช้าง นายสุชาติ  คำชนะ 043-890107 084-2602926 รองประธาน1
3 กลางหมื่นสงเคราะห์ นายสุรินทร์  นำนาผล 043-814079 081-0677307 รองประธาน2
4 หนองแวงเหนือ นายนิคม  บุญทิพย์ 043-890126 082-0437172 เลขานุการ
5 ห้วยตูมวิทยาคาร นายณัฐชัย  บูรวัตร 043-809106 087-2357060  
6 แก่งนาขามสามัคคี นายฉลาด  ศรีจุลฮาด 043-890315 085-7436898  
7 คำโพนคำม่วงวิทยา นายสุชาติ    แวงโสธรณ์ 043-811835 089-8624733  
8 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง นายสนั่น  มุงคุณ 043-890128 085-7464242 081-2624242
9 องค์การอุดสาหกรรมป่าไม้ 7 นายนอคูณ  กันยาสนธิ์ 043-890111 081-8721654  
10 บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ นายสหรัตน์  ประทุมตา 043-890127 089-2795916  
11 บ้านห้วยแสง นายเวียงชัย  ราชฤทธิ์ 043-890124 087-9525313  
12 ภูปอวิทยา นายกิจธชัย  สารรัตน์ 043-890125 086-2330901  
13 สะอาดสมศรีวิทยา นายธวัช  เพ็งสลุง 043-890129 081-9655485  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ โรงเรียน ชื่อ     -     สกุล โรงเรียน มือถือ หมายเหตุ
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษากมลาไสย  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
  รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายผดุงศักดิ์  แสงสว่าง 043-813249 081-5926556  
    ศึกษานิเทศก์ นายอินสวน  สาธุเม 043-811907 081-9646479  
1 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง นายยรรยง  คงภาษี 043-899243 081-8724069 ประธาน
2 บ้านลาดวิทยาเสริม นายประพันธ์  แสงสว่าง 043-899533 081-9541535 รองฯ 1
3 นามลวิทยาคาร นายสุรศักดิ์  กุดวิลัย 043-130588 081-9643886 รองฯ 2
4 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน นายบรรเจิด  เฉลิมแสน   081-5749499 เลขานุการ
5 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา นายสุดใจ  เซ็นกลาง 043-849049 089-8414564  
6 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร นายจักรกล  ศรีศักดิ์พัฒนะ 043-831446 087-2281998  
7 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง นายศักดิ์ชัย  พิลาลัย 043-831057 086-2203586  
8 ปากน้ำราษฎร์บำรุง นายมีชัย  ไขแสง 043-899014 081-9645282  
9 โปโลเล้าสามัคคี นายเพิ่มพูน  ผ่านสำแดง 043-890031 089-8412696  
10 สงยางสงเปลือยวิทยาคม นายสวาสดิ์  แสนพันดร 043-890323 081-6702247  
11 สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขา)        
12 หลักเมืองกมลาไสย ว่าที่ รต.เฉลิมชัย  จันทรนิมะ 043-899013 081-0571567  
13 คำโพนทองราษฎร์นิยม นายสังวาลย์  อุดมรัตน์ 043-130149 086-2186486  
14 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ นายวีรพงษ์  บุญธรรม 043-831043 087-2291856  
15 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ นายคำใหม่  กมลเรือง 043-890038 087-2225951  
16 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา นายพิภพ  เพิ่มสิน 043-831448 087-2190821  
17 บึงสว่างวิทยาคม นายวัชรินทร์  พละเดช 043-848129 081-8728644  
18 บึงไฮโนนสวางวิทยา นายกิตติชนม์  จันทะคัด 043-831105 085-0006025  
19 หัวขวาวิทยา นายอุทัย  ดอนชัย   086-2393657  
20 อนุบาลปิยวรรณ(เอกชน) นางวิวรรณ  เขตมรรคา 043-899594 081-2622404  
21 อนุบาลบานเย็น(เอกชน) นางภณิตา  สุนทรไชย 043-899172 081-7397863  
22 บานเย็นศึกษา(เอกชน) นางภณิตา  สุนทรไชย 043-899172 081-7397863  
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ โรงเรียน ชื่อ     -     สกุล โรงเรียน มือถือ หมายเหตุ
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฟ้าแดดสงยาง โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
  รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุจินต์  วิชัยวงค์ 043-813249 087-8610519  
    ศึกษานิเทศก์ นางสายรุ้ง  น้อยนาจารย์ 043-811907 087-3731577  
1 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง นายไพโรจน์  นาชัยโชติ 043-851195 089-7109849 ประธาน
2 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม นายสมยศ  เหมนวล 043-890033 089-9376969 รองประธาน1
3 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ นายสมศักดิ์  อุดมรัตน์ 043-897214 086-2401378 รองประธาน2
4 สะอาดโนนงามวิทยา นายวารี  สอนชา 043-890273 086-2190889 เลขานุการ
5 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา นายเสถียร  ขจรโมทย์ 043-132032 081-0513374  
6 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือ นายประเสริฐ  ศรีประโชติ 043-132033 081-9759319  
7 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา นายประกอบ  กุลโพนเมือง 043-830356 085-4537169  
8 โคกเมยประชาพัฒนา นายทวี  อรรถวิลัย 043-890034 087-2323181  
9 โคกล่ามผดุงวิทย์      
10 ดอนหวายราษฎร์บำรุง น.ส.ดวงพร  ศิริภักดิ์ 043-890035 081-8784942  
11 โนนเมืองวิทยาคาร นายสมัย  คำภาบุตร 043-848341 089-8612580  
12 บ้านแวงประชารัฐบำรุง นายสุรพงษ์  กมลสาร 043-890036 082-8517245  
13 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา นางประสงค์  บาลลา 043-830201 089-8631314  
14 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร นายไพรัตน์  เพียรสดับ 043-830207 089-9434277  
15 หนองตุวิทยา นายวิโรจน์  สว่างบุญ 043-830078 081-7393490  
16 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ นางสุจิตรา  ศรีชาติ 043-854110 081-3202994  
17 บ้านโนนโพธิ์ศรี นายชุมพล  ภูอ่อนศรี 043-890326 081-2613470  
18 เสมาสามัคคี นายสังข์ทอง  ศรีชัยเชิด   089-2772001  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ โรงเรียน ชื่อ     -     สกุล โรงเรียน มือถือ หมายเหตุ
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาร่องคำ โรงเรียนสำเริงวิทยา
  รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายวิเศษ  พลอาจทัน 043-811907 081-9645175  
    ศึกษานิเทศก์ นายจำรูญศักดิ์  ศรีประทุม  043-811907 086-2223183  
1 สำเริงวิทยา นายเกษร  แสนศักดิ์ 043-890166 087-2307202 ประธาน
2 สามัคคีสำราญวิทย์ นายสมพงษ์   ดอนสถิตย์ 043-890167 082-1075736 รองประธาน1
3 กุดลิงวิทยาคม นายธงชัย  ภูมิประเสริฐ 043-897039 083-6672238 รองประธาน2
4 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ นายจันทร์เพ็ง  โชยจอหอ 043-897107 083-3339261 เลขานุการ
5 สองห้องราษฎร์บูรณะ นายประสาท  อิ่มประสงค์ 043-897057 081-2618557  
6 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม นายสุวรรณ  สมมูล 043-130230 082-8543963  
7 เหล่าเขื่องโนนเสียววิทยา นายทองสุข  ทุมทา 043-890334 088-3270224  
8 ดงพะยอมหนองคูสามัคคี นายนิยม  พัศดร 043-890168 089-8929420  
9 ด่านใต้วิทยา นายอภิรักษ์  กมลผัน 043-890305 089-8098941  
10 บุญมีวิทยา (เอกชน) นางสาวเยาวลักษณ์  เยาวไสย 043-897070 086-2268359  
11 อนุบาลบุญมี (เอกชน) นางนิตยา  เกตุวิเศษกุล 043-897070 081-8732208  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ โรงเรียน ชื่อ     -     สกุล โรงเรียน มือถือ หมายเหตุ
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสหัสขันธ์ก้าวหน้า โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
  รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายไพฑูรย์  มหิพันธ์ 043-811907 081-5926556 081-3201357
    ศึกษานิเทศก์ นายสุริยา  ผ่องสียง 043-811907 085-7512179  
1 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา นายพรชัย  ชิณโสม 043-890198 089-9424385 ประธาน
2 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา นายคมสันต์  ก้านจักร 043-890199 089-8400159 รองประธาน1
3 ถ้ำปลาวิทยายน นายชาติชาย  ยี่สารพัฒน์ 043-871130 081-9759614 รองประธาน2
4 นาสีนวลโสกทรายวิทยา นายสุพจน์  เลื่องลือ 043-871421 081-7684287 เลขานุการ
5 คำแคนวิทยา นางวิลาสินี  อันทระบุตร 043-890195    
6 คำประถมนิคมสงเคราะห์ นายณรงค์  ราชภักดี   089-5761251  
7 ชุมชนแก้งคำวิทยา นายนิคม  ชากัน 043-871470 085-9265676  
8 นิคมลำปาววิทยา นายทรัพย์  วรรณอำไพ 043-871450 087-2374003  
9 บ้านศรีสมบูรณ์ นายจุมพล  สิงห์จรรยา 043-890097 080-1936080  
10 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย นายจงรักษ์  นนทะมาตย์ 043-871094 088-7441559  
11 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ นายพิมวล  คันศิลป์ 043-890200 081-0559380  
12 สหัสขันธ์วิทยาคม นายสุริยันต์  วังระหา 043-871303 089-9427432  
13 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทยา นายศรีประสิทธิ์  แสนมาโนช 043-890211 087-7703834  
14 ดงน้อยวิทยา นายวิทยา  ยี่สารพัฒน์ 043-890212 081-8720064  
15 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ นายพิชิต  โลหะมาศ   083-3391060  
16 คำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา นายนิพนธ์  โนวะ   087-2372506  
17 นาคูณวิทยา นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล   084-9286818 084-2706927
18 สิงห์สะอาด นายสาโรจน์  จันทรบุตร 043-812633    
19 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา        
20 ไตรมิตรวิทยาเสริม (เอกชน) นายตะวัน  จันโทศรี 043-871531 084-9521515  
21 อนุบาลจันทรัตน์ (เอกชน) นางรจนา  จันทรัตน์   085-4589689  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ โรงเรียน ชื่อ     -     สกุล โรงเรียน มือถือ หมายเหตุ
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโนนนาทอง โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง
  รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ  ถิตย์สมบูรณ์ 043-813249 084-4285496  
    ศึกษานิเทศก์ นายสมบัติ  บุญมาก 043-811907 081-7499985  
1 คำคาราษฎร์บำรุง นายอภิสิทธิ์  รัตนประภา 043-128533 081-9645009 ประธาน
2 นามนราษฎร์นุเคราะห์ นายวิเชียร  ด่านขุนทด 043-890209 089-5740298 รองประธาน1
3 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นายลิขิต  โทจันทร์ 043-3801120 086-2420176 รองประธาน2
4 โคกก่องวิทยา นายประกาย  ศรีสุข 043-890205 081-9642012 เลขานุการ
5 ชุมชนนามะเขือวิทยา นายสุเนตร  สารผล   084-7871216  
6 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขา)        
7 โป่งเชือกศึกษาสถาน นายสุดใจ  บุตรจำรวน   089-9378523  
8 โพนสวางพิทยาคม นายประโมกข์  ดุลนีย์ 043-890194 087-8664309  
9 โพนสวางพิทยาคม (สาขา)        
10 โนนเมืองประชานุเคราะห์ นายชุมพล  แสงเพชร 043-890203 081-3801687  
11 บ้านแกวิทยายน นายสรายุทธ  บุญแสน 043-890204 081-7996629  
12 บ้านม่วงวิทยาคม นายสงวน  ระวารินทร์ 043-890201 081-0489261  
13 ม่วงคำราษฎร์สามัคคี นายเจนณรงค์  เวียงวะลัย   081-7681316  
14 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา นางจารุวรรณ  รัตนมาลี 043-890208 086-8579144  
15 บ้านคำเชียงวัน นายศุภรัช  เทพพร 043-890210 087-2336347  
16 บ้านโคกใส นายกนก  ยนต์ชัย 043-890207 081-8305873 081-3910624
17 บ้านโนนแหลมทอง นายวินัย  รัตนมาลี 043-890209 084-9819398  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ โรงเรียน ชื่อ     -     สกุล โรงเรียน มือถือ หมายเหตุ
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสามชัย โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
  รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายรชต  ภูพานเพชร 043-812121 086-8563163  
    ศึกษานิเทศก์ นางเลิศอิสระ  สุรสิทธิ์ 043-811907 081-5457576  
1 สามชัยอุดมวิทย์ นายสุรทิน  คาดีวี 043-818048 086-2360620 ประธาน
2 หนองแสงราษฎร์พัฒนา นายวิรัตน์  สารบุญเรือง 043-890025 089-8432931 รองประธาน1
3 บ้านกุดแห่ นายสมใจ  ภูศรีนวล 043-890270 089-8401299 รองประธาน2
12 หนองแซงวิทยา นายพุธ  คำแสงทอง 043-890022 086-2221803 เลขานุการ
4 คำแคนราษฎร์วิทยา นายคำเมือง  แถลงศรี   081-9643682  
5 ท่านาจานวิทยา นายสุรศักดิ์  ปะกิลาพัง 043-890019 081-8721868  
6 บ้านโนนสะอาด นางภัทรภัค  ธัญญวณิชกุล      
7 โคกกลางวิทยา นายอุทัย  ภูเต้าสูง   081-7265097  
8 บ้านท่างาม นายเกียรติ  เฉยฉิว 043-890023 081-3914929  
9 บ้านท่างาม (สาขา)        
10 บ้านหนองกุงกลาง นายเวชยันต์  ยี่สารพัฒน์ 043-890021 086-0212931  
11 บ้านหนองกุงใหญ่ นายบรรยง  ยี่สารพัฒน์ 043-818075 087-2332220  
13 เขื่อนภูมิพล นายเสริมศักดิ์  ชุ่มเรืองศรี   089-0165774  
14 คำหุ่งราษฎณ์บำรุง นายถนอมศักดิ์  ปรีจำรัส 043-890029 089-2743865  
15 โคกสำราญวิทยา นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี 043-818080 087-2611861  
16 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา นายสายัณต์  ดลภักดี 043-890028 082-1133046  
17 บ้านหนองกุงน้อย นายวัฒนชัย  เขตนารี 043-818046 083-3612690  
18 ค้อจารย์วิทยา นายประยุทธ  เพิ่มพูล 043-818259 087-8558484  
19 บ้านจานวิทยา นายแสงจันทร์  ม่วงจันทร์ 043-8180057 081-1980092  
20 บ้านหนองช้าง นายสุดโสม  เติมทานาม 043-818260 086-8513340  
21 บ้านห้วยยาง นายชัยณรงค์  โคตะนนท์ 043-890271 086-2278850  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ โรงเรียน ชื่อ     -     สกุล โรงเรียน มือถือ หมายเหตุ
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอนจาน ร.ร.หนองแคนวิทยา
  รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายมนตรี  เหมะธุลินทร์ 043-813249 087-9556129  
    ศึกษานิเทศก์ นายดุสิต  ปรีพูล 043-811907 089-5710247  
1 บ้านนาวิทยาคม นายประจวบ  ขาวศรี 043-895081 089-5702203 ประธาน
2 ดงพยุงสงเคราะห์ นายจีระศักดิ์  รังคะราช 043-814295 085-6424299 รองประธาน1
3 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ นายเอกรักษ์  สารปรัง 043-890316 084-3935129 รองประธาน2
4 แก้งนางราษฎร์บำรุง นายเสกสรรค์  เขียวไกร 043-890314    
5 ดงพยุงสงเคราะห์ (สาขา)        
6 หัวคูประชาอุทิศ นายฉลาด   ศรีจุลฮาด   085-7436898  
7 กุดครองวิทยาคาร นางพรทิพย์  สามารถ 043-840076 084-5281901 087-7750617
8 หนองแคนวิทยา นายวีระศักดิ์  ฉายผาด 043-120612 081-7083656  
9 นาจำปา นายใบคำ  ไชยพันธ์ 043-890317 084-3922875  
10 หนองโพนโนนสมบูรณ์ นายปกาศิต  ไชยศรีหา   089-9403041 088-3251182
11 หนองแวงแสน นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ 043-890318 089-8637469  
12 บ้านม่วงวิทยายน นางวันเพ็ญ  ฤทธิรุ่ง 043-814362 081-3202885  
13 สะอาดไชยศรี นายบุญเติม  จันทรบุตร 043-890319 087-2164802  
14 สายป่าแดงวิทยา นางพิสมัย  มูลป้อม 043-890320 810528717  
15 สายป่าแดงวิทยา(สาขา)   043-890321 080-7673992  
16 หนองพอกวิทยายน นายธีระพงษ์  ลาภบุญเรือง 043-890322 087-8561685 เลขานุการ
           
       
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์ 
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนกมลาไสย
8 กมลาไสย นายกิตติพร  อินทะสีดา 043-899037 081-8728549 ประธานกลุ่ม
16 ร่องคำ นายประพันธ์  ทักษิโณ 043-897030 081-9750053 รองประธานฯ
14 สหัสขันธ์ศึกษา นายคำก้อน  วงศ์แสนสุข 043-871100 087-6766769 รองประธานฯ
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นายเสน่ห์  คำสมหมาย 043-811278 081-7902147  
2 เมืองกาฬสินธุ์ นายสมรรถชัย  ศิริกุล 043-811878 081-9745664  
3 อนุกูลนารี นายสมชาย  เชาว์พานิช 043-811271 081-7086590  
4 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ นายนิคม  วิชัยโย 043-121027 081-3201847  
5 แก่งนาจารย์พิทยาคม นายวิทยา  ศิลารัตน์   081-0529927  
6 หนองสอพิทยาคม นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง 043-844033 081-0577471  
7 เมืองเหนือวิทยาคม นายชาญชัย  ตัณฑสิทธิ์ 043-815802 081-7290250  
9 โคกศรีเมือง นายวิรัติ  โสไธสง 089-5694422 081-2607772 081-7393928
10 ธัญญาพัฒนวิทย์ นายรัศมี  รอบรู้ 043-830296 081-9549386  
11 ดอนไทรงามพิทยาคม นายบุญชัย  นนทภา 043-815464 081-8727647  
12 ฟ้าแดดสูงยางพิทยาคาร นายชูศักดิ์  สารผล 043-854155-6 089-8406095  
13 นามะเขือพัฒนศึกษา นายโกศล  ภูงามเงิน 043-814019 081-7687131  
15 โนนศิลาพิทยาคม นางสงกรานต์  พันธ์โนราช 043-894023 087-2226410  
17 ดอนจานวิทยาคม นายรังสฤษฎ์  ศรีปัญญา 043-814209 081-9648564  
18 จำปาหลวงวิทยาคม นายชูชัย  ประทุมขันธ์ 043-840239 081-9640345  
19 สามชัย นายประวีณ  จำเริญสาร 043-818138 084-7872366  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554