ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 043-889027
  043-889547
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 043-869064
  043-869583
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24 043-816244
  043-816243
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ 043-811195
  043-811881
  043-812754
สหกรณณ์เสมากาฬสินธุ์ 043-820947
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-811662
ประปากาฬสินธุ์ 043-811611
  043-814868
  043-814759
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-815315
  043-813003
ที่ทำการไปรณีย์กาฬสินธุ์ 043-811143
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-811620
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-811711
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 043-812980
  043-811520
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-812694
  043-812787
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-821964
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-811262
  043-812532
สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2 จ.กาฬสินธุ์ 043-246498
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ 043-811521
ศูนย์ท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ จ.กาฬสินธุ์ 043-811386
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 043-812982
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-815805-6
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-815003
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 043-812101
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 043-811307
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-891080
 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ 043-860218
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 043-814530
  043-814530
 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 043-811317
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธุ์ 043-813547
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-812104
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 043-811285
ธนาคารกรุงไทย 043-812959
  043-811731
ธนาคารออมสิน 043-821890
ธกส. 043-813545
  043-812090
ธนาคารกสิกรไทย 043-811024
  043-811210
ธนาคกรุงเทพ 043-812000
ธนาคารทหารไทย 043-512133-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ 043-812875
  043-812080
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 043-811556-7
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-814983
  043-814985
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-815806
ดีดีทีวี 043-821832
เอ็มทีเคเบิ้ลทีวี 043-812161
เจมส์เคเบิ้ลทีวี 043-835405
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
กมลาไสย 043-899037
ร่องคำ 043-897030
สหัสขันธ์ศึกษา 043-871100
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 043-811278
เมืองกาฬสินธุ์ 043-811878
อนุกูลนารี 043-811271
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 043-121027
หนองสอพิทยาคม 043-844033
เมืองเหนือวิทยาคม 043-815802
โคกศรีเมือง 089-5694422
ธัญญาพัฒนวิทย์ 043-830296
ดอนไทรงามพิทยาคม 043-815464
ฟ้าแดดสูงยางพิทยาคาร 043-854155-6
นามะเขือพัฒนศึกษา 043-814019
โนนศิลาพิทยาคม 043-894023
ดอนจานวิทยาคม 043-814209
จำปาหลวงวิทยาคม 043-840239
สามชัย 043-818138
   
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554