สมุดหมายเลขโทรศัพท์
ผู้บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ     -     สกุล สำนักงาน มือถือ หมายเหตุ
1 ผอ.สพป.กาฬสินธุ์  เขต 1 นายสมเกียรติ  พื้นแสน 043-811211 081-2613946  
2 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุวรรณ  อรรคสาร 043-813249 080-3179069  
3 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุภาพ  ถิตย์สมบูรณ์ 043-811907 084-4285496  
4 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายวิเศษ  พลอาจทัน 043-811907 081-9645175  
5 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายวิจิตร  ภูลวรรณ 043-812121 081-0566495  
6 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายสมพร  นิกรแสน 043-813249 083-4555191  
7 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายกฤตชญา  วิเชียรเพริศ 043-813249 087-2224867  
8 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายไพฑูรย์ มหิพันธ์ 043-813249 081-3201357  
9 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุจินต์  วิชัยวงค์ 043-813249 087-8610519  
10 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายมนตรี  เหมะธุลินทร์ 043-813249 087-9556129  
11 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายผดุงศักดิ์  แสงสว่าง 043-811907 081-5926556  
12 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายรชต  ภูพานเพชร 043-813249 086-8563163  
13 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายศิริรัตน์  ช่วยรักษา 043-813249 086-2225660  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ     -     สกุล สำนักงาน มือถือ หมายเหตุ
1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส นายอำนวย ศรีโฮง 043-812430 089-5349135  
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส นางปิยพร สุจิตตกุล 043-812430 081-7692214  
3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางภัสชรีย์  ผกานนท์ 043-812430 087-2261048  
4 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นายวัลลภ อุ่นฤทธิ์ 043-812430 081-7694045  
5 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาวกุลรัตน์ บุญใหญ่ 043-812430    
6 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาววณี นันทเสน 043-812430 081-9655100  
7 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นางกัลยารัตน์ ทองระยับ 043-814765 081-5461082  
8 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายสุรจิต  ไกรพินิจ 043-812430 081-7997483  
9 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางดอกอ้อ  ทองวิจิตร 043-812430 084-7866803  
10 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นางนาตยา  มณีโชติ 043-814765 081-5441491  
           
           
กลุ่มนโยบายและแผน
1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายรัตตชัย ปรีดี 043-813290 081-0471680  
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายสมมัคร  สุวรรณชาติ 043-813290 081-2615098  
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางนิลวรรณ  จอมทอง 043-813290 089-5751949  
4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางประไพวัลย์  พิริยชูสิทธิ์ 043-813290 089-5759783  
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวกฤติยา  นนทบัณฑิตย์ 043-813290 081-7393386  
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสำลี   แจ่มสุวรรณ 043-813290 084-7929784  
7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกา นางรัตนา  พรมศาลา 043-813290 087-8549062  
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ น.ส.แสงเดือน  เจริญสมพร 043-813290 083-4147899 089-5700414
9 พนักงานพิมพ์ นางช่อเอื้อง ชาสุนทร 043-813290 089-2757326  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มอำนวยการ
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ     -     สกุล สำนักงาน มือถือ หมายเหตุ
1 นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ นายผจญ จันโทภาส 043-812121 089-7096729  
2 นักจัดการทั่วไปชำนาญการ นายแก้ว ประหา 043-812121 080-7430555  
3 นักจัดการทั่วไปชำนาญการ นางเยาวเรศ เหล่ามูล 043-812121 081-7682493  
4 นักจัดการทั่วไปชำนาญการ นางเพ็ญจิต โพนเงิน 043-812121 081-3205242  
5 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายจุลวัน บรรณนามน 043-811282 084-7879336  
6 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางศิริวรรณ ไพชยนต์ 043-812121 081-9649102  
7 นักจัดการทั่วไปชำนาญการ นางสาวเพ็ญพักตร์ สุราฤทธิ์ 043-812121 085-6834543  
8 นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ นางพัชรา มังแดะ 043-812121 086-7155063  
9 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นายสุพรรณ คุ้มจาบ 043-812121 081-9744368  
10 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นางสาวอรุณี มาศศรี 043-812121 087-2205732  
11 นักจัดการทั่วไปชำนาญการ นางสาวศันสนีย์  ภูบุญเต็ม 043-812121 085-7386986  
12 เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวรุ่งอรุณ ยานเพิ่ม 043-812121 080-1888524  
13 พนักงานพิมพ์ นางลักขณา  สุทธิธรรม 043-812121 084-3934047  
14 พนักงานพิมพ์ นางสาวอรอนงค์ ภูอินนา 043-813249 087-8649835  
15 พนักงานพิมพ์ดีด นางสมหวัง  จันทวงศ์ 043-812249 083-3267765  
16 พนักงานขับรถยนต์ นายประหล่ำ  ฆารประเดิม   081-5440792  
17 พนักงานขับรถยนต์ นายวรศักดิ์  คำทองเพิ่ม   087-2366046  
18 พนักงานขับรถยนต์ นายนิคม  วงค์ชัยนันท์   085-0035817  
19 พนักงานขับรถยนต์ นายอักษร  ศีลแสน   081-0559171  
20 นักการภารโรง นายประเคน  ศุภเมืองแสน   089-2795841  
21 นักการภารโรง นายประสพ  อรรถประจง   086-2317762  
22 นักการภารโรง นายอาคม   ขุ่มด้วง   085-7512798  
23 ยาม นายสาคร  ภูสมหมาย      
24 พนักงานพิมพ์ดีด นางสาวธนิฐา  พละเดช   081-0491803  
25 ยาม นายนรินทร์  จันทวงศ์   081-5921194  
26 พนักงานทำความสะอาด นางเพ็ญจันทร์ พันธ์ไสว   088-5372986  
27 ยาม นายอัมพร  พรพนม   080-4039295  
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ     -     สกุล สำนักงาน มือถือ หมายเหตุ
1 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายปราณีต ฉายจิต 043-811282 089-7111518  
2 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสุรังศรี โภคาทรัพย์ 043-811282 089-7091270  
3 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสุภาพ อามาตย์ภักดี 043-811282 084-6859971  
4 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายสมเกียรติ ภูโอบ 043-811282 089-5757498  
5 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายวรเทพ นามเสถียร 043-811282 087-2225854  
6 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางเกียรติทอง ฉายจิต 043-811282 081-6613774  
7 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายชาติชาย พิมพิไสย 043-811282 081-2611058  
8 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสุนทรี นามเสถียร 043-811282 089-7093303  
9 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายอดิศักดิ์   ผาสุข    043-811282 085-7536681  
10 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายทักษ์ คงเจริญ 043-811282 081-7290266  
11 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายฉัตรพงศ์ อินทฤทธิ์ 043-811282 086-2243384  
12 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางดวงใจ ภาคมฤกษ์ 043-811282 089-6229361  
13 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสุพัตรา สารโภค 043-811282 081-7290226  
14 เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวสุนา  หาระทา 043-811282 086-2230841  
15 พนักงานพิมพ์ นางอรอุมา  มีจำรัส 043-811282 085-0043252  
16 พนักงานพิมพ์ นางสายฝน  สกุลเดช 043-811282 081-6706941  
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ     -     สกุล สำนักงาน มือถือ หมายเหตุ
1 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศ นายวัชรเสถียร  ภูบุญลาภ 043-812808 081-8717320 082-7419420
2 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางเบญจมาภรณ์  เปาริสาร 043-812808 080-7587035  
3 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางรุ่งนภา ปานะสุทธิ 043-812808 081-0539179  
4 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางนารีรัตน์  นะคะสอน 043-812808 087-2261132  
5 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางวิเชียร  ภูผาสุข 043-812808 081-2606688  
6 นักจัดการงานทั่วไป นายวีระ  ภูอุ้ม 043-812808 084-2632327  
7 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางวชิราภรณ์ ภูนาโท 043-812808 080-4109991  
8 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางภารดี   ธรรมวงศา 043-812808    
9 เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวสุพรรณี บุญวิรัตน์ 043-812808 081-9220343  
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
สมุดหมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ     -     สกุล สำนักงาน มือถือ หมายเหตุ
1 ศึกษานิเทศก์ นายสมหวัง  พันธะลี 043-811907 081-0563873  
2 ศึกษานิเทศก์ นายดุสิต  ปรีพูล 043-811907 089-7099145  
3 ศึกษานิเทศก์ นางราตรี  โลหะมาศ 043-811907 086-2335252  
4 ศึกษานิเทศก์ นายอินสวน สาธุเม 043-811907 081-9646479  
5 ศึกษานิเทศก์ นายจำรูญศักดิ์  ศรีประทุม 043-811907 084-9526226  
6 ศึกษานิเทศก์ นายสุริยา  ผ่องเสียง 043-811907 085-7512179  
7 ศึกษานิเทศก์ นางนุชรัตน์  ประสิทธิศิลป์ชัย 043-811907 081-9753204  
8 ศึกษานิเทศก์ นายลานนิพนธ์  เกษลา 043-811907 081-3201974  
9 ศึกษานิเทศก์ นางสายรุ้ง  น้อยนาจารย์ 043-811907 087-3731577  
10 ศึกษานิเทศก์ นายสมบัติ  บุญมาก 043-811907 081-7499985  
11 ศึกษานิเทศก์ นายชาญยุทธ  ไสยาศรี 043-811907    
12 ศึกษานิเทศก์ นางเลิศอิศระ  สุระสิทธิ์ 043-811907 080-7510115  
13 ศึกษานิเทศก์ นายวรายุทธ  ตริสกุล 043-811907 088-3016719  
14 เจ้าพนักงานธุรการ  นางสาวลลิตา  นาสุอินทร์ 043-811907 086-7957864  
15 พนักงานพิมพ์ นางอุทิพย์  ภูปรางค์ 043-811907 083-4146818  
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ     -     สกุล สำนักงาน มือถือ หมายเหตุ
1 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศ นางอรวรรณ  พูลพัฒน์ 043-812834 086-7830982  
2 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางเบญจา  ถิตย์พิพิธ 043-812834 089-7131979  
3 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสุดารัตน์  จำนงค์ศรี 043-812834 080-4180662  
4 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางอิสรีย์  แจ่มสุวรรณ์ 043-812834 085-0040188  
5 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสมพร  จันสุข 043-812834    
           
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554
หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ     -     สกุล สำนักงาน มือถือ หมายเหตุ
1 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาววนิดา  ศรีวิจารย์ 043-812808 089-5763615  
2 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นางพรนิภา  พลาศรี 043-812808 086-6302586  
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ณ วันที่  21  กุมภาพันธ์  2554