รายชื่อคณะอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

1. นายณรงค์  จันทชุม    ประธาน อ.ก.ค.ศ.

2. นายนิยม  โนนศรีชัย   อนุกรรมการ

3. นายชาญยุทธ  โคตะนนท์   อนุกรรมการ

4. นายสุพรรณ  ภูบุญเติม   อนุกรรมการ

5. นายคมคิด  ตัณฑสิทธิ์   อนุกรรมการ

6. นางสุมิตรา  จูศิริวงศ์   อนุกรรมการ

7. นางพิสมัย  พูลเจริญ   อนุกรรมการ

8. นายประณีต  ฉายจิต  อนุกรรมการ

9.นายบรรยง  ยี่สารพัฒน์  อนุกรรมการ

9. ดร.พจน์  เจริญสันเทียะ  อนุกรรมการและเลขานุการ