รายชื่อกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

    1.1 นายสำราญ  พรพลทอง

    1.2 นางรัตนาพร  ภูมิเหล่าแจ้ง

    1.3 นายอนุสรณ์  จำเริญเจือ

    1.4 นายชาตรี  ถาวรรักษ์

    1.5 นายประจวบ  ขาวศรี

    1.6 นายศักดิ์ชาย  จงสมชัย

    1.7 นางพรทิพย์  สามารถ

2. กรรมการผู้แทนองค์กรหรือสมาคม

    2.1  นายศิริพงษ์  ขันซ้าย  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

    2.2  นายประสาน  กำจรเมนุกูล  กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน

    2.3  นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2.4  นายอุดมชัย  ชมเชี่ยวชาญ  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2.5  นายอุดม  ถิ่นโสภณ  กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู

    2.6  นายประสบ  ตรีทศ  กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา

    2.7  นางปรุงศรี  ภูงามทอง   กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู

3. กรรมการผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู

    3.1 นางพรนิภา  พลาศรี   กรรมการผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

    3.2 นายปัญญา  สุขศรีงาม  กรรมการผู้แทนครู